فصلنامه دانش انقلاب اسلامی (IRK) - اهداف و چشم انداز