فصلنامه دانش انقلاب اسلامی (IRK) - فرایند پذیرش مقالات